Daisy Balloon | “ART IN DESIGN” Exhibition

/March 12 , 2015

Exhibition data: 9.4-11.2.2014 (Japan) / 11.30-12.7.2014 (Hong Kong)
Location: Walls Tokyo (Japan) / PMQ (Hong Kong)
Title: ART IN DESIGN

Artist:
Daisy Balloon / Hideki Inaba / Junji Tanigawa / Kotaro Watanabe / Masashi Kawamura / Masayoshi Kodaira
NAM / Nosigner / Shun Kawakami / Tei Shuwa / Wabisabi / Yuji Tokuda

Artist Curation: Shun Kawakami
Art Direction & Design: artless Inc.

©daisy balloon